Novela zákona o registru smluv - účinnost 1. 11. 2019

 Již 1. 11. 2019 nabude účinnosti zákon č. 177/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní změnou je, že se v § 3 odst. 2 písm. h) zrušuje. Jinými slovy se ruší vyjímka z povinnosti uveřejňování smluv, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

 

Od 1. listopadu jsou tedy i výše definované subjekty povinny uveřejňovat smlouvy do Registru smluv.

Dopad zasáhne i všechny smluvní strany, které budou se zmiňovanými organizacemi uzavírat závazky a budou tedy smluvní stranou. 

Pokud chcete znát stav chybovosti smluv vzhledem k zákonu 340/2015 Sb., které jste uveřejnili vy a současně i těch, ve kterých vystupujete jako smluvní strana, neváhejte se na nás obrátit.

Archiv aktualit