Stanovisko Ministerstva financí ČR - Elektronické podpisy

Vznesli jsme dotaz na Ministerstvo financí České republiky. 

 

Dotaz:

Může orgán veřejné správy při provádění schvalovacích postupů předběžné řídicí kontroly podle § 26 zákona o finanční kontrole používat elektronické prostředky (např. informační systém)? Jaké jsou v případě použití elektronických prostředků požadavky na podpis osob zajišťujících řídicí kontrolu?

 

Stanovisko:

Schvalovací postupy předběžné řídicí kontroly můžou být prováděny v papírové i elektronické podobě. V případě využití elektronických prostředků zákon nevyžaduje použití kvalifikovaného, uznávaného nebo zaručeného elektronického podpisu. Pro účely řídicí kontroly, je dostatečný i nezměnitelný záznam v informačním systému.

 

Odůvodnění:

Schvalovací postupy řídicí kontroly jsou řídicím a kontrolním mechanismem uvnitř orgánu veřejné správy. Povaha dokladů o provedení řídicí kontroly (záznam o provedení předběžné řídicí kontroly, pokyn k přijetí veřejných příjmu, pokyn k plnění veřejných výdajů) je interního charakteru. Zákon o finanční kontrole nespecifikuje formální náležitosti těchto dokladů. To znamená, že schvalovací proces řídicí kontroly může probíhat i jen v elektronické podobě a doklady o provedení řídicí kontroly nemusí mít tištěnou podobu. Možnost použít při řídicí kontrole elektronické prostředky dále připouští vyhláška č. 416/2004 Sb., v § 16.

Zákon o finanční kontrole ani prováděcí vyhláška č 416/2004 Sb. nevyžadují, aby dokumenty řídicí kontroly byly podepsány kvalifikovaným, uznávaným nebo zaručeným elektronickým podpisem podle zákona č. 297/2016 Sb. Vyhláška č. 416/2004 Sb. v ustanovení § 16 upravuje pouze postup v případě, že se organizace sama rozhodne používat elektronický podpis. Pro účely řídicí kontroly je postačující prokázání identity podepisujícího nezměnitelným záznamem v informačním systému (přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla a informace o datu provedení záznamu).

Archiv aktualit