Trestní odpovědnost právnických osob - vyvinění

                 Compliance management systém ("CMS")

Možnost vyvinění právnické osoby z trestní odpovědnosti pro případ, že prokáže,
že má správně nastavená opatření, která jsou způsobilá zabránit protiprávnímu
jednání, nebo je alespoň minimalizovat, je koncept, který se do právního řádu České
republiky dostal ze zahraničí a který prodělal za dobu své existence velký vývoj.

Při posuzování adekvátnosti úsilí právnické osoby bude třeba přihlížet nejenom
k tomu, zda má právnická osoba přijata určitá opatření, ale zda taková opatření
reagují na specifickou situaci dané právnické osoby a zda tvoří efektivní CMS,
nikoli jen sadu vzájemně neprovázaných opatření. Orgány činné v trestním řízení
budou tudíž v jednotlivých případech posuzovat nikoli to, jaká opatření má právnická
osoba „na papíře“, ale zda tato opatření byla nastavena tak, aby mohla efektivně
zabránit spáchání protiprávního činu, který je přičítán právnické osobě, a zda
právnická osoba využila k tomuto nastavení správných a v dané době dostupných
prostředků (včetně např. moderních technologií umožňujících detekovat nebo
alespoň rychleji zanalyzovat případné protiprávní jednání).

 

Tento stručný úvod do problematiky týkající se CMS pochází přímo ze stránek Nejvyššího státního zastupitelství České republiky ("NSZ"). 
Konkrétně se jedná o aktualizovanou metodiku NSZ - "Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim."

 

Kompletní metodiku, která obsahuje i mnoho konkrétních případů naleznete zde.

Archiv aktualit