Přehled produktů

Našim cílem je poskytovat tzv. komplexní řešení pro efektivní řízení®.

Komplexní řešení pro efektivní řízení® od společnosti DYNATECH je v praxi ověřený postup, jak systematicky zajistit potřebná zlepšení vybraných oblastí řízení veřejnoprávních organizací a korporací.

Komplexní řešení zahrnuje široké spektrum služeb, od Pre-auditu, přes analytické a konzultační služby až po softwarové nástroje a dlouhodobou podporu.

Služby

Pre-audit

Cílem preauditu je rámcové ověření úrovně a efektivity systému řízení příspěvkových organizací zřizovatelem ve vazbě na legislativní úpravu a dobrou praxi.

Pravidla rady

Cílem pravidel rady je nastavit základní rámec řízení a spolupráce mezi územně samosprávným celkem a jeho organizacemi.

Audit

Cílem této aktivity je provést hloubkový audit v oblasti, která je objednatelem požadována.

Metodiky

Správné nastavení metodik podle platné legislativy a dobré praxe je nedílnou součástí vedení zřízených/založených organizací.

Interní směrnice

Interní směrnice jsou nezbytným nástrojem řízení každé zřízené či založené organizace.

Smlouva o kontrole

Smlouva o kontrole definuje povinnosti a pravomoci obou smluvních stran a také identifikuje ekonomické výstupy, které mají být odevzdávány z obchodních společností územně samosprávnému celku.

Veřejná podpora

Cílem analýzy je prověřit stávající způsob financování z pohledu pravidel veřejné podpory a poskytnout objednateli informace, zda a do jaké míry je stávající způsob v souladu s pravidly veřejné podpory.

Audit uveřejňování
závazků v registru smluv

Cílem tohoto standardního interního auditu je nezávislé posouzení aktuální řídicí dokumentace a harmonizace stávajících procesů práce se smlouvami v organizaci.

Průběžné auditování

Cílem metody průběžného auditování (Continuous auditing) je umožnit efektivní a přehledný dohled nad procesy tak, aby bylo možné včas reagovat na případná rizika, která ze zákona a z jeho aplikace do praxe organizací veřejné správy vyplývají.

Konference

Posláním konferencí pořádaných společností DYNATECH s.r.o. je šíření kvalitních informací k řadě aktuálních témat a široká diskuse vedená se zástupci veřejné správy a odbornou veřejností.

Semináře

Posláním odborných seminářů pořádaných společností DYNATECH s.r.o. je šíření kvalitních, podložených informací týkajících se řady aktuálních témat.

Odborná vystoupení

Cílem vystoupení odborníků ze společnosti DYNATECH s.r.o. je sdílení zkušeností a praktických poznatků z každodenní práce týkající se dané problematiky.

E-learning - Registr smluv

Cílem e-learningových kurzů je umožnit pracovníkům veřejné správy efektivně získávat relevantní znalosti potřebné pro jejich práci. E-learning umožňuje studium na počítači, notebooku, mobilu či tabletu z pohodlí kanceláře bez nutnosti cestování. Studium v této formě nabízí tedy moderní, efektivní, pohodlnou, časově úspornou a přitom naučnou formu vzdělávání i ve veřejné správě.

E-learning - Finanční a ekonomická analýza (základní)

Cílem e-learningových kurzů je umožnit pracovníkům veřejné správy efektivně získávat relevantní znalosti potřebné pro jejich práci. E-learning umožňuje studium na počítači, notebooku, mobilu či tabletu z pohodlí kanceláře bez nutnosti cestování. Studium v této formě nabízí tedy moderní, efektivní, pohodlnou, časově úspornou a přitom naučnou formu vzdělávání i ve veřejné správě.

E-learning - Finanční a ekonomická analýza (rozšířený)

Cílem e-learningových kurzů je umožnit pracovníkům veřejné správy efektivně získávat relevantní znalosti potřebné pro jejich práci. E-learning umožňuje studium na počítači, notebooku, mobilu či tabletu z pohodlí kanceláře bez nutnosti cestování. Studium v této formě nabízí tedy moderní, efektivní, pohodlnou, časově úspornou a přitom naučnou formu vzdělávání i ve veřejné správě.

Software

CROSEUS©
Finanční plán

Cílem finančního plánování a jeho elektronizace v příspěvkové organizaci (dále jen PO) je zpřehlednit jednotlivé položky rozpočtu a mít vždy aktuální informace o stavu jednotlivých účtů.

CROSEUS©
Finanční kontrola

Cílem elektronizace finanční kontroly je podpora výkonu finančního řízení a kontroly ve veřejnoprávní organizaci.

CROSEUS©
Portál

Cílem zavedení portálu je nastavení jednotné komunikace mezi zřizovatelem a jeho PO a její zafixování pomocí jednotného SW nástroje.

CROSEUS©
Evidence
a uveřejňování smluv

Cílem je centralizace evidence dokladů a jejich elektronizace.

CROSEUS©
Continuous Monitoring – finanční řízení

Cílem monitoringu je dosáhnout průběžného a pravidelného informování rady města o finanční situaci a hospodaření příspěvkových organizací.

CROSEUS©
Continuous Monitoring – registr smluv

Cílem této služby je včasná identifikace rizik nesprávně uveřejněných smluv.

CROSEUS©
Financial Analytics - finanční analýza

Cílem SW aplikace je podávat ucelený obraz o finančním zdraví celé veřejnoprávní korporace (dále jen VPK).

Chci bezplatnou konzultaci