Přehled produktů

Našim cílem je poskytovat tzv. Komplexní řešení pro efektivní řízení®.

Komplexní řešení pro efektivní řízení® od společnosti DYNATECH je v praxi ověřený postup, jak systematicky zajistit potřebná zlepšení vybraných oblastí řízení veřejnoprávních organizací a korporací.

Komplexní řešení zahrnuje široké spektrum služeb, od Pre-auditu, přes analytické
a konzultační služby až po softwarové nástroje a dlouhodobou podporu.

Služby

Pre-audit systému řízení a kontroly

Cílem preauditu je rámcové ověření úrovně a efektivity systému řízení příspěvkových organizací zřizovatelem ve vazbě na legislativní úpravu a dobrou praxi.

Směrnice a metodiky

Interní směrnice a metodiky jsou nezbytným nástrojem řízení každé zřízené či založené organizace. Správné nastavení metodik a směrnic podle platné legislativy a dobré praxe je nedílnou součástí vedení zřízených/založených organizací.

Audit nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému

Cílem této aktivity je provést hloubkový audit v oblasti nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému (VŘKS).

Audit registru smluv

Cílem těchto auditů je posouzení všech uveřejněných smluv do registru smluv a nezávislé posouzení aktuální řídicí dokumentace a harmonizace stávajících procesů práce se smlouvami v organizaci.

Konference

Klademe si za cíl rozvíjet koncepci efektivního řízení územních samosprávných celků a řešíme aktuální témata ve veřejné správě.

Semináře a školení

Naším cílem je tzv. Komplexní řešení pro efektivní řízení®, které zahrnuje široké spektrum služeb, včetně vzdělávání.

Základní ekonomická analýza

Cílem této analýzy je posoudit finanční pozici veřejnoprávní korporace nebo jednotlivé příspěvkové organizace a navrhnout opatření vhodná pro udržení či zlepšení finančního zdraví.

Analýza vertikální a horizontální spolupráce dle ZZVZ

Tato analýza hodnotí splnění podmínek horizontální a vertikální spolupráce dle § 11 a § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Registr smluv (e-learning)

Cílem e-learningových kurzů je umožnit pracovníkům veřejné správy efektivně získávat relevantní znalosti potřebné pro jejich práci. E-learning umožňuje studium na počítači, notebooku, mobilu či tabletu z pohodlí kanceláře bez nutnosti cestování. Studium v této formě nabízí tedy moderní, efektivní, pohodlnou, časově úspornou a přitom naučnou formu vzdělávání i ve veřejné správě.

Finanční a ekonomická analýza I + II teorie a praxe (e-learning)

Cílem e-learningových kurzů je umožnit pracovníkům veřejné správy efektivně získávat relevantní znalosti potřebné pro jejich práci. E-learning umožňuje studium na počítači, notebooku, mobilu či tabletu z pohodlí kanceláře bez nutnosti cestování. Studium v této formě nabízí tedy moderní, efektivní, pohodlnou, časově úspornou a přitom naučnou formu vzdělávání i ve veřejné správě.

Finanční kontrola (e-learning)

Cílem e-learningových kurzů je umožnit pracovníkům veřejné správy efektivně získávat relevantní znalosti potřebné pro jejich práci. E-learning umožňuje studium na počítači, notebooku, mobilu či tabletu z pohodlí kanceláře bez nutnosti cestování. Studium v této formě nabízí tedy moderní, efektivní, pohodlnou, časově úspornou a přitom naučnou formu vzdělávání i ve veřejné správě.

Metodika výkonu řídící kontroly (e-learning)

Cílem e-learningového kurzu Metodika výkonu řídící kontroly je seznámit účastníky s pojmem Řídící kontroly, která je součástí systému finanční kontroly a spolu s interním auditem tvoří vnitřní řídící a kontrolní systém.

E-learning - Rozpočtová pravidla pro příspěvkové organizace ÚSC

Cílem e-learningových kurzů je umožnit pracovníkům veřejné správy efektivně získávat relevantní znalosti potřebné pro jejich práci. E-learning umožňuje studium na počítači, notebooku, mobilu či tabletu z pohodlí kanceláře bez nutnosti cestování. Studium v této formě nabízí tedy moderní, efektivní, pohodlnou, časově úspornou a přitom naučnou formu vzdělávání i ve veřejné správě.

Finanční kontrola pro DSO

Kompletní nastavení systému finanční kontroly pro Dobrovolné svazky obcí.

E - learning Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole - pro Dobrovolné Svazky Obcí (DSO)

Kurz Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole pro DSO představuje základní pravidla vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a související prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., včetně novely zaměřené na DSO.

Webinář - Novela zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Cílem webináře je seznámit posluchače s procesy řídící kontroly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v souladu s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb, kterou se tento zákon provádí a s platnými novelami v této oblasti od 1.1.20200

Základy účetnictví pro kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC a DSO (e-learning)

Cílem e-learningových kurzů je umožnit pracovníkům veřejné správy efektivně získávat relevantní znalosti potřebné pro jejich práci. E-learning umožňuje studium na počítači, notebooku, mobilu či tabletu z pohodlí kanceláře bez nutnosti cestování. Studium v této formě nabízí tedy moderní, efektivní, pohodlnou, časově úspornou a přitom naučnou formu vzdělávání i ve veřejné správě.

E-learning Finanční gramotnost

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti potřebné pro hospodaření s osobními financemi a orientaci na trhu s finančními produkty. Zasadit základní makroekonomické pojmy do souvislostí s osobními financemi. Vysvětlit možnosti finančních produktů pro drobné investory. Poskytnout informační rámec pro úspěšné řízení osobních a rodinných financí.

3E - nákladově užitkové metody - principy a příklady (e-learning)

Cílem je prohloubení dosavadních znalostí a zkušeností úředníků a vedoucích úředníků ÚSC v oblasti aplikace principů 3E – účelného, efektivního a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky, který je nutnou podmínkou správnosti každé finanční a majetkové operace prováděné ÚSC, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v aktuálním znění. Bez ověření naplnění těchto principů dochází k porušení tohoto zákona. V řadě případů pak doléhá odpovědnost za takové porušení právě na úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Tento program se zaměří na využití nákladově užitkových metod v rámci konceptu 3E.

3E - kalkulace úplných nákladů veřejné služby - principy a příklady (e-learning)

Cílem je prohloubení dosavadních znalostí a zkušeností úředníků a vedoucích úředníků ÚSC v oblasti aplikace principů 3E – účelného, efektivního a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky, který je nutnou podmínkou správnosti každé finanční a majetkové operace prováděné ÚSC, jak to všem ÚSC nařizuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v aktuálním znění. Tento program se zaměří na využití kalkulací úplných nákladů v rámci konceptu 3E.

3E - číselná podpora rozhodování - principy a příklady (e-learning)

Cílem je prohloubení dosavadních znalostí a zkušeností úředníků a vedoucích úředníků ÚSC v oblasti aplikace principů 3E – účelného, efektivního a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky, který je nutnou podmínkou správnosti každé finanční a majetkové operace prováděné ÚSC, jak to všem ÚSC nařizuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v aktuálním znění. Tento program se zaměří na číselnou podporu rozhodování v rámci konceptu 3E.

Software

CROSEUS©
Finanční kontrola

Cílem elektronizace finanční kontroly je podpora výkonu finančního řízení a kontroly ve veřejnoprávní korporaci nebo jednotlivé příspěvkové organizaci v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a s vyhláškou č. 416/2004 Sb.

CROSEUS©
Rozpočet

Aplikace umožňuje sestavení, realizaci a sledování aktuálního finančního plánu. Jeho realizace se děje automaticky při schvalování jednotlivých dokladů v rámci funkcionality procesu řídící kontroly.

CROSEUS©
Portál

Cílem zavedení portálu je nastavení jednotné komunikace mezi zřizovatelem a jeho PO a její zafixování pomocí jednotného SW nástroje.

CROSEUS©
Evidence
a uveřejňování smluv

Cílem je centralizace evidence dokladů a jejich elektronizace.

CROSEUS©
Continuous Controls Monitoring – finanční řízení

Cílem monitoringu je dosáhnout průběžného a pravidelného informování rady města o finanční situaci a hospodaření příspěvkových organizací.

CROSEUS©
Continuous Controls Monitoring – registr smluv

Cílem této služby je včasná identifikace rizik nesprávně uveřejněných smluv.

CROSEUS©
Financial Analytics - finanční analýza

Cílem SW aplikace je podávat ucelený obraz o finančním zdraví celé veřejnoprávní korporace.

CROSEUS©
Zveřejňování rozpočtu

CROSEUS® modul Zveřejňování rozpočtů umožňuje transparentním a plně automatizovaným způsobem zveřejňovat veškeré plánované i skutečné toky peněžních prostředků, včetně jejich rezervace a průběžného plnění.

Chci bezplatnou konzultaci