Audit nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému

Cílem této aktivity je provést hloubkový audit v oblasti nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému (VŘKS).

Obsah

Audit VŘKS je realizován dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jeho cílem je prověřit zejména efektivnost, účinnost a transparentnost stávajícího nastavení vnitřního kontrolního systému organizace a jeho soulad s legislativou.

Audit vnitřního kontrolního systému je objektivní a nezávislá činnost, která se zaměřuje na hodnocení fungování a efektivnost nastavení VŘKS organizace. Cíl VŘKS vychází především z legislativního rámce, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), v platném znění, a metodického rámce COSO II.

Dílčí části, na které je audit zaměřen jsou zejména:

  • Interní dokumentace a vnitřní prostředí organizace
  • Řídící kontrola a kontrolní mechanismy
  • Ekonomický informační systém a související evidence
  • Finanční plánování, realizace rozpočtu a controlling
  • Interní audit
  • Řízení rizik 

Výstup

Výstupem je podrobná auditní zpráva, která je předána a vysvětlena v rámci závěrečného workshopu.

Cílem realizace auditu VŘKS nemá být jen popis současného stavu a upozornění na rizika z něho vyplývající, ale zejména formulovat doporučení, která po přijetí vedením organizace umožní:

  • účinně zlepšit fungování dílčích částí, které jsou součásti vnitřního řídícího a kontrolního systému, tím dojde k posílení celého VŘKS,
  • odstranit případný nesoulad s legislativou,
  • lépe a efektivněji využívat kontrolní mechanismy v procesech,
  • odstranit duplicity v procesech a snížit administrativní náročnost a zvýšit účinnost celého VŘKS.

Zpracovatel

Audit provádějí odborníci společnosti DYNATECH s.r.o., kteří jsou zároveň certifikovanými interními auditory ve veřejné správě (ČIIA).

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty