Audit registru smluv

Cílem těchto auditů je posouzení všech uveřejněných smluv do registru smluv a nezávislé posouzení aktuální řídicí dokumentace a harmonizace stávajících procesů práce se smlouvami v organizaci.

Obsah

V rámci auditingu oblasti registru smluv nabízíme 3 služby: 

CROSEUS Continuous Auditing Registr smluv

V rámci této služby interní auditoři společnosti DYNATECH s.r.o. prostřednictvím monitorovacího SW (CROSEUS® Continuous Monitoring – Registr smluv) provádějí monitoring smluv uveřejněných v ISRS (v informačním systému registru smluv) a u smluv s indikovaným rizikem provádějí jejich audit. V rámci této služby dochází k rozboru rizikových smluv nalezených monitorovacím SW, u kterých hrozí riziko neplatnosti. U těchto rizikových smluv je provedena kategorizace rizik, která určí, zda uveřejněná data obsahují nesrovnalosti, které mohou vést k neplatnosti smlouvy. U nesrovnalostí, které se vyskytují pravidelně, jsou navržena systémová opatření vedoucí k dokonalejšímu nastavení kontrolního systému a minimalizaci vyskytujících se nesrovnalostí a rizik. Zjištěné skutečnosti jsou pravidelně předány objednateli formou Auditní zprávy (dokumenty ve formátu PDF/doc/xls). Součástí pravidelného reportingu je také porovnání aktuálního stavu s posledním zjištěním, v rámci kterého dojde k upozornění na stále se opakující a neodstraněná rizika.

Cílem metody průběžného auditování (Continuous auditing) je umožnit efektivní a přehledný dohled nad procesy tak, aby bylo možné včas reagovat na případná rizika, která ze zákona a z jeho aplikace do praxe organizací veřejné správy vyplývají.

Data ze softwarových nástrojů na podporu průběžného monitoringu umožňují pracovat s reálnými daty v reálném čase a zjišťovat příčiny systémových pochybení. Auditování tak probíhá již ve chvíli, kdy se projeví určité riziko (které je identifikováno na základě průběžného monitoringu), nikoli až po určité době nebo v plánované kontrolní dny. Průběžný monitoring pracuje s přesnými a reálnými daty, což umožňuje internímu auditu zaměřit se konkrétně na slabá místa procesů.

Jednorázový audit

V rámci auditu budou zkontrolovány uveřejněné smlouvy předmětné organizace a smlouvy, ve kterých předmětná organizace vystupuje jako protistrana. Audit bude proveden za konkrétní uzavřené časové období dle data uzavření smlouvy.

Analýza a nastavení procesu uveřejňování smluv do Registru smluv

Cílem tohoto auditu je nezávislé posouzení aktuální řídící dokumentace a nastavení stávajících procesů práce se smlouvami v organizaci. V auditní zprávě je zpracováno nejen hodnocení stávajícího stavu, ale také sada doporučení a opatření vedoucích ke zdokonalení interních předpisů a zefektivnění procesů v oblasti tvorby, schvalovaní i uveřejňování objednávek a smluv v organizaci.

Výstup

Výstupem auditů je podrobná auditní zpráva a monitorovací zpráva, která bude představena na závěrečném workshopu.

V auditní zprávě je zpracováno nejen hodnocení stávajícího stavu, ale také sada doporučení a opatření vedoucích ke zdokonalení interních předpisů a zefektivnění procesů v oblasti tvorby, schvalovaní i uveřejňování objednávek a smluv v organizaci.

Zpráva obsahuje vzniklá rizika a doporučení, jak těmto rizikům v budoucnosti předcházet.

Zpracovatel

Audit provádějí odborníci společnosti DYNATECH s.r.o., kteří jsou zároveň certifikovanými interními auditory ve veřejné správě (ČIIA).

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty