CROSEUS©
Finanční kontrola

Cílem elektronizace finanční kontroly je podpora výkonu finančního řízení a kontroly ve veřejnoprávní korporaci nebo jednotlivé příspěvkové organizaci v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a s vyhláškou č. 416/2004 Sb.

Obsah

CROSEUS slouží pro podporu řízení a schvalování finančních operací v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a v souladu s jeho prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. a umožňuje sledovat celý proces nakládání s veřejnými prostředky od vzniku transakce (např. vystavení objednávky) až po její dokončení (např. úhrada faktury).

Pečlivě sledujeme legislativní vývoj v oblasti finančního řízení a novinky obratem promítáme do našich řešení tak, abyste měli v každém okamžiku záruku aktuálnosti a správnosti s ohledem na platné zákony. Finanční a řídící kontrolu CROSEUS je možné provozovat jak formou služby (hostované řešení), tak nasazením do prostředí zákazníka (poskytnutí licence).

Implementace nástroje CROSEUS Vám zajistí ochranu svěřených veřejných financí a zajistí dostatek informací o stavu finanční stability pro vedení Vašeho ÚSC včetně zřízených a založených organizací.

Výkon řídící kontroly představuje nepřetržitý proces při přípravě finančních a majetkových operací před jejich schválením – předběžná řídící kontrola, při průběžném sledování uskutečňovaných operací – průběžná řídící kontrola a při následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření – následná řídící kontrola.

Používáním elektronické finanční kontroly lze zajistit:

 • automatizaci kontrol 100 % finančních a majetkových operací,
 • propojení procesů finančního plánování a řídicí kontroly,
 • podklady pro veřejnoprávní kontrolu a interní audit,
 • vzdálený přístup zřizovatele,
 • archivaci auditních stop,
 • zefektivnění procesu oběhu účetních dokladů,
 • evidenci všech závazků,
 • uveřejňování závazků v RS.

Co umí

Oběh dokladů

Proces oběhu dokladů (dokumentace realizace hospodářských operací) v organizaci rozdělujeme na několik podprocesů:

 • založení (vznik) dokladu,
 • zajištění průkaznosti dokladu (výkon řídící kontroly),
 • zanesení dokladu do rozpočtu či účetnictví,
 • platební styk,
 • následuje dále archivace a skartace dokladů či další procesy.

Cílem procesu je provést kontrolu všech hospodářských operací, mít je zaznamenané do příslušných modulů informačního systému a splnit všechny legislativní požadavky.

V rámci tohoto procesu je nutné uplatňovat stanovené zásady, principy a metody tak, aby bylo dosaženo cíle. Zásadou je mít autorizované podklady, které vstupují do procesu. Platným vstupem dokladů do řídící kontroly jsou doklady, které splňují formální náležitosti, u těchto dokladů je v rámci řídící kontroly prověřena jejich věcná správnost a 3E. Výstupem jsou doklady schválené řídící kontrolou, které slouží jako průkazné doklady, které mohou být zaznamenány do rozpočtu, zaúčtovány do účetnictví a vypořádány v platebním styku.

Na základě stanoviska Ministerstva financí ČR ze dne 15.5.2019, č.j. MF-11771/2019/28-2, PID: MFCR9XFEMT se účetní zápisy v účetních knihách provádějí na základě účetních dokladů vytvářených v rámci účetní jednotky. Účetní doklad musí být účetní záznam jehož parametry průkaznosti, v případě nakládání s veřejnými prostředky, jsou specifikovány a podrobně stanoveny pravidly řídící kontroly.

Proto je nezbytné, aby z důvodu zajištění správnosti majetkových a finančních operací
a průkaznosti účetních záznamů relevantních pro sestavení účetní závěrky byly veškeré účetní zápisy prováděny na základě účetních dokladů po řádném provedení řídící kontroly, kterou vykonali zaměstnanci s kvalifikačními předpoklady, kteří jsou zároveň bezúhonní a u nichž nehrozí střet zájmů podle zvláštních právních předpisů.

Screenshoty

 

 

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty