Pre-audit

Cílem preauditu je rámcové ověření úrovně a efektivity systému řízení příspěvkových organizací zřizovatelem ve vazbě na legislativní úpravu a dobrou praxi.

Obsah

V rámci Pre-auditu jsou auditovány tyto komponenty Systému řízení PO:

  • strategické řízení,
  • finanční řízení,
  • nákupní procesy,
  • personální řízení,
  • veřejné služby,
  • kontrola a hodnocení PO.

Výstup

Výstupem je Pre-auditní zpráva, která obsahuje zhodnocení aktuální úrovně Systému řízení příspěvkových organizací a doporučení směrem k implementaci vhodných opatření nebo hloubkovému auditu vybraných komponent. Významnou příležitostí je také benchmarking výsledků v rámci všech krajů a měst účastnících se tohoto projektu. Pre-auditiní zpráva poměřuje potenciální příležitosti, rizika a přínosy stávajícího a žádoucího stavu a je proto podkladem pro manažerské rozhodnutí o realizaci následnýc projektů a opatření v této oblasti.

Významným doplňujícím výstupem v tomto aspektu je také tzv. tabulka implementační nárošnosti navrhovaných optaření, která vyhodnocuje opatření dle finanční, časové a organizační náročnosti jejich zavedení. Předání preauditní zprávy je provedeno formou workshopu pro vybrané zástupce územně samosprávných celků.

Zpracovatel

Pre-audit provádějí odborníci společnosti DYNATECH s.r.o, kteří jsou zároveň certifikovanými interními auditory ve veřejné správě (ČIIA).

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty