Pre-audit systému řízení a kontroly

Cílem preauditu je rámcové ověření úrovně a efektivity systému řízení příspěvkových organizací zřizovatelem ve vazbě na legislativní úpravu a dobrou praxi.

Obsah

Hlavním cílem této analýzy je externí a nezávislé posouzení současného stavu nastavení systému řízení a kontroly, identifikace rizik plynoucích ze současného nastavení a návrh implementačního plánu k jejich ošetření.

Hlavním úkolem této analýzy je zmonitorovat kvalitu a účinnost procesů, jimiž jsou řízena rizika v oblasti nastavení systému řízení a kontroly PO a zároveň podat objektivní a nezávislé stanovisko o řídících a kontrolních systémech.

Cílem této analýzy je rovněž identifikovat nová i potenciální rizika plynoucí ze současného stavu a podat vedení doporučení na jejich ošetření.

Základními otázkami v rámci této analýzy jsou:

  • Je řízení PO (tj. procesy, struktury, vztahy) účelné, účinné a efektivní?
  • Jsou informační toky, které umožňují monitoring a hodnocení implementace strategie, plánů, právních a dalších závazků nastaveny tak, aby byly v případě nesouladu včas zachyceny (a zároveň je možnost na ně okamžitě reagovat)?
  • Je o řízení PO dostatek spolehlivých informací (finančních, provozních, atd.)?
  • Je dostatek nástrojů pro řízení a kontrolu PO?

V rámci Pre-auditu jsou auditovány tyto komponenty Systému řízení PO:

  • strategické řízení,
  • finanční řízení,
  • nákupní procesy,
  • personální řízení,
  • veřejné služby,
  • kontrola a hodnocení PO.

Výstup

Výstupem je Pre-auditní zpráva, která obsahuje zhodnocení aktuální úrovně Systému řízení příspěvkových organizací a doporučení směrem k implementaci vhodných opatření nebo hloubkovému auditu vybraných komponent. Významnou příležitostí je také benchmarking výsledků v rámci všech krajů a měst účastnících se tohoto projektu. Pre-auditiní zpráva poměřuje potenciální příležitosti, rizika a přínosy stávajícího a žádoucího stavu a je proto podkladem pro manažerské rozhodnutí o realizaci následných projektů a opatření v této oblasti.

Významným doplňujícím výstupem v tomto aspektu je také tzv. tabulka implementační náročnosti navrhovaných opatření, která vyhodnocuje opatření dle finanční, časové a organizační náročnosti jejich zavedení. Předání preauditní zprávy je provedeno formou workshopu pro vybrané zástupce územních samosprávných celků.

Zpracovatel

Pre-audit provádějí odborníci společnosti DYNATECH s.r.o, kteří jsou zároveň certifikovanými interními auditory ve veřejné správě (ČIIA).

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty