Směrnice a metodiky

Interní směrnice a metodiky jsou nezbytným nástrojem řízení každé zřízené či založené organizace. Správné nastavení metodik a směrnic podle platné legislativy a dobré praxe je nedílnou součástí vedení zřízených/založených organizací.

Obsah

Z hlediska řízení svých organizací ze strany ÚSC je často vhodné poskytnout organizacím vzorové vnitřní předpisy k určitým problematikám, u nichž je vhodný jednotný přístup. Organizacím je tak ušetřena práce s tvorbou vnitřního předpisu, jedná se o záruku toho, že procesy v organizaci budou nastaveny správně a dojde tak i ke sjednocení pojmosloví a postupů v organizacích, což dále usnadní řízení v těchto oblastech a oblastech navázaných.

Vzorové vnitřní předpisy s úpravou na míru a zaškolením nabízíme v následujících oblastech:

 • Pravidla komunikace mezi zřizovatelem/zakladatelem a jeho organizacemi a pravidla užívání Komunikačního portálu
 • Pravidla nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému PO
 • Pravidla vykazování příspěvkových organizací vůči zřizovateli
 • Pravidla vedení účetnictví
 • Pravidla inventarizace (+ vzory inventurních spisů, příkazy k provedení inventury, protokoly, vzory zpráv a pověření inventarizační komise)
 • Pravidla controllingu města vůči jeho zřízeným/založeným organizacím
 • Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 • Pravidla hospodaření příspěvkových organizací
 • Pravidla hospodaření s majetkem
 • Pravidla vztahů města k jeho zřízeným/založeným organizacím (Pravidla Rady) 
 • Pravidla hodnocení ředitelů příspěvkových organizací
 • Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
 • Směrnice k doplňkové činnosti
 • Směrnice k rozpočítávání nákladů příspěvkové organizace
 • Směrnice k rozpočtu ÚSC
 • Směrnice k finančnímu plánování PO (+ vzory finančních plánů)
 • Směrnice k uveřejňování do registru smluv
 • Směrnice k oběhu účetních dokladů a VŘKS
 • Směrnice k vedení pokladny
 • Směrnice ke smlouvám uzavíraným PO
 • Doporučení směrnice k řízení rizik
 • Vzorová zřizovací listina
 • Statut interního auditu

Metodiky slouží k řízení a metodickému vedení zřizovaných a zakládaných organizací v těch oblastech, jejichž nastavení může být pro organizace komplikované a kdy pochybení v nich může vést k závažným důsledkům. Metodické vedení je účinným nástrojem, jak zajistit u podřízených organizací princip „compliance“, tedy soulad s platnými předpisy. Metodická činnost a tvorba metodik se uplatní např. v oblastech vnitřního řídicího a kontrolního systému, registru smluv, vedení účetnictví, finančního řízení atp.

Zpracovatel

Interní směrnice a metodiky zpracovávají a optimalizují odborníci společnosti DYNATECH s.r.o., kteří jsou zároveň certifikovanými interními auditory ve veřejné správě (ČIIA).

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty