Veřejná podpora

Cílem analýzy je prověřit stávající způsob financování z pohledu pravidel veřejné podpory a poskytnout objednateli informace, zda a do jaké míry je stávající způsob v souladu s pravidly veřejné podpory.

Obsah

Právním rámcem tohoto posouzení je právní řád EU, zejména čl. 107/1 SFEU – veřejná podpora – a čl. 106/2 –  služby obecného hospodářského zájmu.  Upravují „režimy“ veřejné podpory podpora de minimis, podpora podle GBER a podpora SGEI. Při posouzení zpracovatel zpracuje rozbor pro všechny neškolské organizace, identifikuje případná rizika a nesrovnalosti s pravidly veřejné podpory a navrhne oblasti ke zlepšení či změně. Zpracovatel bude vycházet z poskytnutých podkladů a řízených rozhovorů s vybranými zástupci zřizovatele.

Výstup

Součástí výstupu bude analytická zpráva a také odborný workshop, na kterém tato zpráva představí problematiku financování organizací z pohledu pravidel poskytování veřejné podpory. Zpráva bude projednána s vybranými zástupci objednatele.

Zpracovatel

Analýzu financování z pohledu pravidel veřejné podpory provádějí odborníci společnosti DYNATECH s.r.o., kteří jsou zároveň certifikovanými interními auditory ve veřejné správě (ČIIA).

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty