Základní ekonomická analýza

Cílem této analýzy je posoudit finanční pozici veřejnoprávní korporace nebo jednotlivé příspěvkové organizace a navrhnout opatření vhodná pro udržení či zlepšení finančního zdraví.

Obsah

Tato analýza pracuje s Komplexním ukazatelem finančního zdraví™ (dále jen „KUFZ“) pro veřejnoprávní korporaci, příspěvkovou organizaci nebo municipální obchodní společnost, která je tvořena samotným územním samosprávným celkem.

Principem ukazatele je podchycení všech klíčových oblastí finančního hospodaření územních samosprávných celků včetně zohlednění objemu a kvality jejich výkonů, tj. poskytované veřejné služby.

KUFZ je konstruován jako multidimenzionální ukazatel. Každá dimenze se skládá ze dvou nebo více jednotlivých indikátorů. Tato komplementární konstrukce umožňuje především přizpůsobení konstrukce právní formě subjektů, které mají být „měřeny“ tak, aby bylo možné KUFZ aplikovat např. pouze na příspěvkové organizace nebo pouze na municipální obchodní společnosti, ale také aby bylo možné vyhodnocovat veřejnoprávní korporaci jako celek. Vstupní data využitých parametrů jsou získávána především z účetních závěrek, což vzhledem k pokrytí závaznou legislativou zajišťuje jejich srovnatelnost, konzistenci a validitu. Další část dat lze dle konkrétního účelu konstrukce KUFZ zjišťovat z oblasti veřejných služeb, jejich objemu a kvality, či ad hoc získávat dle možností samotných „měřených“ subjektů či jejich nadřízených organizací.

KUFZ využívá přiřazení vah na základě expertního posouzení, a to na všech úrovních KUFZ, tedy jak u vstupních dat, tak u indikátorů a dimenzí. Toto zajišťuje v případě odděleného sledování např. příspěvkových organizací možnost zohlednění priorit zřizovatele, specifik činností jednotlivých příspěvkových organizací i významu informací. V případě veřejnoprávní korporace to pak např. umožní reagovat na aktuální makroekonomickou situaci, závaznou legislativu či změnu kvalitativních parametrů poskytování veřejných služeb z jiných důvodu než změna závazné legislativy. Především to však umožní plošné srovnávání jednotlivých veřejnoprávních korporací mezi sebou.

KUFZ je vždy kvantifikován na základě vzorku organizací, optimálně ne příliš heterogenních z hlediska jejich velikosti, odpovědností a činností. I jednotlivá veřejnoprávní korporace je tedy vždy nahlížena prostřednictvím KUFZ optikou jejího relativního postavení oproti všem ostatním organizacím v rámci vzorku.

Chci bezplatnou konzultaci

Všechny služby

Všechny produkty